ТРЗ специалист и счетоводител

Клиент ни е утвърдена компания осъществяваща дейност като счетоводна къща.

Отговорности и задължения:
Изготвяне на декларация 1 и декларация 6;
Подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;
Изготвяне на трудови договори;
Изготвяне на допълнителни споразумения към трудови договори;
Изготвяне и подаване на уведомления съгласно чл. 62 ал.4 от КТ;
Изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите;
Отчитане на отпуските на работниците и служителите;
Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;
Изготвяне на трудови книжки за работниците и служителите;
Заверяване на трудови книжки на работниците и служителите;
Комплектоване на досиета на числения състав;Отчитане на сумарно работното време;
Изготвяне на граждански договори и ДУК;
Изготвяне на формуляри, декларации, справки и др. към НСИ, НАП Изготвяне на УП. 2, УП. 3 на служителите;
Представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителния стаж;
Изготвяне на документи, предаването им и получаване на актуално състояние на клиента;
Заверяване на документи в НАП и НОЙ;
Заверяване на  осигурителния стаж на клиента;
Осчетоводяване на заплати;
Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи ;
Изготвяне на междинни счетоводни отчети по искане на клиента;

Изисквания:
Коректност, стриктно изпълняване на възложените му задачи;
Да може да работи на програмен продукт „Микроинвес ТРЗ”;
Да познава закона за личните данни, Кодекс на труда, КСО, ЗБУТ, ЗКПО, ДДФЛ, ЗДДС   ;

Предлагани условия:
Договор /вид/ трудов договор със срок на изпитание 6месеца.
Работно време – 4 часов работен ден ;
Местонахождение на работното място.гр.София, бул.”Янко Сакъзов”;
Други – бонус при добра свършена работа.        

    Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
         Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване  на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.