Клиент ни е утвърдена компания осъществяваща дейност като счетоводна къща.

Отговорности и задължения:
• Текущо осчетоводяване на стопанските операции;
• Изготвяне на счетоводни справки и отчети, свързани с дейността на обслужваните клиенти;
• Изготвяне на първични счетоводни документи;
• Извършване на банкови плащания и операции;
• Работа с електронен документален архив;
• Съставя баланси и счетоводни отчети в установените срокове и съгласно приетите счетоводни стандарти;
• Следи за изменение на нормативни актове, регламентиращи счетоводната отчетност, данъчното облагане и социално-трудовите правоотношения;
• Следи за коректното изготвяне и подаване на декл. Обр. 1 и 6;
• При необходимост комуникация с клиенти, институции и други контрагенти;
• Изготвя декларации за ДДС, ВИЕС, НОИ, НАП, НСИ, Интрастат и декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ.

Изисквания:
• Икономическо образование, счетоводство и контрол ще се счита за предимство;
• Отлично владеене на MS EXCEL;
• Много добро познаване на данъчното и осигурително законодателство, закон за счетоводството, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони, нормативни и поднормативни актове, свързани със счетоводното и данъчното отчитане;
• Опит със счетоводен продукт “Профит Партнер” ще се счита за предимство;
• Владеене на Английски език ще се счита за предимство;
• Комуникативност и способност за работа в екип;
• Лоялност, отговорност, организираност, точност и коректност към поетите задължения;
• Придобит предишен опит /минимум 3 години/ в счетоводна къща ще се счита за предимство.

Предлагани условия:
• Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Работно време: от 08:30 до 18:00 часа;
• Допълнителна медицинска застраховка;
• Фирмено обучение;
• Дългосрочен и постоянен ангажимент;
• Отлична атмосфера и условия на труд;
• Възможност за изява и дългосрочно кариерно развитие в реномирана компания;
• Работа в динамична среда с млад, сплотен и енергичен екип;
• Карта за спорт;
• Конкурентно възнаграждение;
• Месторабота в съвременно оборудван офис, в близост до метростанция;
• Местонахождение на работното място – гр. София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.