Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Извършване на всички ежедневни административни дейности и осигуряване на управленско съдействие;
 • Дейности по планиране на срещи, събития и бизнес пътувания;
 • Решаване на административни проблеми на фирмата;
 • Подготовка, отпечатване и предаване на документи;
 • Управлява изискванията за инвентар и офис оборудване;
 • Поддържане на счетоводни документи;
 • Подава фирмени документи на частни или публични институции;
 • Предаване на кореспонденция чрез куриерски и пощенски услуги;
 • Ръководи и координира всички дейности в централата на дружеството;
 • Създава и прилага политиките в централата на дружеството;
 • Получаване на одобрения относно различни ситуации, възникващи в офиса;
 • Сътрудничи с отдела по човешки ресурси и оказва подкрепа;
 • Управлява офис техниката и сключва договори за обслужване и поддръжка за нея;
 • Съставя и актуализира описа с предметите и материалите в седалището на дружеството;
 • Подготвя и изпраща кореспонденция от името на дружеството;
 • Получава и плаща сметки за комунални услуги, канцеларски материали и консумативи;
 • Води кореспонденция със собственика на сградата, в която се намира седалището на дружеството, с полицията, с пожарникарите, с охранителните и интервенционните фирми;
 • Гарантира, че служителите разполагат с всички необходими материали за добро изпълнение на дейността;
 • Прави прогноза относно закупуването на различни материали;
 • Отговаря за реда и чистотата в централата на фирмата;
 • Прави логистични договорености за срещи;
 • Ежемесечно изготвяне на документите с цел изпращането им до счетоводната къща;
 • Надзор на дейностите, свързани с поддръжката на централата;
 • Насрочва интервюта и срещи; – отчитане на разходите и тяхното оптимизиране;
 • Отговаря за спазването на вътрешните процедури, свързани с използването на предоставеното оборудване;
 • Спазва общите работни процедури, специфични за компанията (работен график, точност при изготвянето и предоставянето на отчети и др.);
 • Отговаря за правилника за вътрешни работи и сигурност;
 • Спазва наложените срокове за предаване на ситуации на висшестоящия по йерархия;
 • Поддържа поверителността на данните и информацията, до които има достъп;
 • Поддържа и актуализира документацията и процесите;
 • Предлага обучение и помощ за нови служители;
 • Предоставяне и предаване на информация;
 • Използва работното време изключително за изпълнение на задачите, в този смисъл не се занимава през работното време с дейности, които не са включени или не са разпоредени от йерархичните ръководители в неговите/нейните задължения.

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Минимум 1 година предходен опит на същата или сходна позиция;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Отлично владеене на български език;
 • Английски език на работно ниво (писмен, прочетен);
 • Аналитично техническо мислене;
 • Желание и способност за учене;
 • Комуникационни умения;
 • Способност за събиране, класифициране и интерпретиране на информация;
 • Интелигентност (логическо мислене, памет);
 • Устни и писмени комуникативни умения;
 • Умение за работа с документи;
 • Лекота, яснота и последователност в изразяването;
 • Постоянство, ориентация към задачите, концентрация, интерес към документиране и решаване на проблеми, практичен дух и информираност;
 • Умения за планиране и организиране на операции и дейности;
 • Умения за работа както индивидуално, така и в екип.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време – 8 часов работен ден от понеделник до петък;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария