Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Разработва стратегически план за напредък в мисията и целите на компанията и за насърчаване на приходите, рентабилността и растежа като организация;
 • Наблюдава операциите на компанията, за да осигури ефективност на производството, качество, обслужване и рентабилно управление на ресурсите;
 • Наблюдава, мотивира и обучава персонала на компанията, работещ в оперативния отдел;
 • Наблюдава нивата на персонала, за да гарантира, че игрите и масите са с подходящ персонал за всяка смяна, като организира ротация на персонала и почивни дни и намира заместващи служители, ако е необходимо;
 • Наблюдава произволни игрални маси, за спазването на операциите, правилата и првилното провеждане и че играчите и/или дилърите не участват в нечестна дейност;
 • Поддържа запознаване с всички игри, използвани в съоръжението, както и със стратегиите и триковете, използвани в тези игри;
 • Отговаря на въпроси относно съоръжението като цяло или за конкретни игри според набор от правила;
 • Изготвя ежедневни отчети и всякакви други отчети, изисквани от ръководството на Дружеството;
 • Подготвя статистика за наблюдение на рулетка и поставя данните в Z Drive за достъп на оторизиран персонал за операции;
 • Подготвя ежедневни доклади до местната техническа поддръжка по технически проблеми, които се случват всеки ден;
 • Изготвя ежедневни отчети до ръководството на компанията по въпроси, свързани с игри и проблеми с съоръженията;
 • Подпомага разследването на измами;
 • Прилага всички правила и процедури на играта, установени от компанията;
 • Следи, че всички оперативни служители изпълняват задачите си в съответствие с набора от правила на компанията и политиките на съоръженията;
 • Периодично анализира представянето на персонала на компанията;
 • Действа професионално, за да поддържа подредена атмосфера в съоръжението;
 • Поема инициатива за подобряване на дейността и предоставяне на обща обратна връзка от персонала, играчите и лицензополучателите;
 • Докладва на директора на дружеството за всяко събитие, което изисква внимание;
 • Носи пълна отговорност пред директора на дружеството при 24/7 операции;
 • Планира, разработва и препоръчва прилагането на стратегии за генериране на ресурси и/или приходи за компанията;
 • Преглежда оперативните процедури, политики и стандарти на компанията;
 • Преглежда отчетите за дейността и финансовите отчети, за да определи напредъка и състоянието при постигане на целите и преразглежда целите в съответствие с текущите условия;
 • Оценява работата на мениджърите за съответствие с установените политики и цели на дружеството и принос за постигане на целите;
 • Препоръчва обезщетения на служителите, пакети от компенсации и други неща, свързани с благосъстоянието на служителите;
 • Пази поверителността на информацията относно оборудването и компанията;
 • Използва съществуващите ресурси само за интерес на компанията;
 • Спазва законодателните мерки и работни процедури;
 • Сътрудничество с лицата със специално предназначение в здравеопазването и сигурността на работното място, по всяко време, когато е необходимо, изпълнение на всяка задача или искане с цел избягване и предотвратяване на злополуки и професионални заболявания;
 • Информиране преките ръководители за всеки наблюдаван недостатък или събитие.

Изисквания:

 • Минимум 4 години предходен опит на същата или сходна позиция;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Отлично владеене на Английски и български език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитичната способност, решаване на сложни проблеми, креативност и преценка;
 • Да притежава силни организационни и надзорни умения, да бъде енергичен, мотивиран и да може да работи с минимален надзор;
 • Опит в стратегическото планиране и изпълнение;
 • Умения за изследване и реинженеринг на операции и процедури;
 • Опит във формулирането на политика, разработването и прилагането на нови стратегии и процедури;
 • Способност за управление на ресурси;
 • Способност за анализ и интерпретация на финансови данни;
 • Познаване на принципите и практиките за връзки с обществеността;
 • Познаване на техниките за комуникация и връзки с обществеността;
 • Способност за разработване и представяне на презентации;
 • Професионална писмена и устна комуникация и междуличностни умения;
 • Способност за комуникация и взаимодействие с длъжностни лица на всички нива и за ефективна работа с широк кръг от избиратели в разнообразна общност;
 • Способност за мотивиране на екипи и едновременно управление на няколко проекта;
 • Желание за работа по гъвкав график и пътуване.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Постоянно усъвършенстване в професионален план;
 • Работно време – 8 часов работен ден;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Фирмено обучение в чужбина.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.