Имаме удоволствието да Ви предложим услугите си ТРЗ и личен състав:

1.Разработване на вътрешно фирмени документи касаещи регламентирането  на работния процес.

 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Вътрешни правила за формиране на работната заплата
 • Длъжностни характеристики

2. ТРЗ администриране

 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове;
 • изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки – рекапитулации;
 • подаване на декларации образец 1 и 6, уведомления по чл. 62 от КТ в ТД на НАП;
 • подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ;
 • водене на регистър на представените болнични листове;
 • попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, към фиска;
 • подаване на справка по чл. 73 от КТ;
 • подаване на декларация и уведомления по образци в ТД на НАП.

​3. Личен състав администриране

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. свързани с полагане на трудово – правни отношения;
 • изготвяне на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др. свързани;
 • изготвяне на заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на тр. договор/уволнение, служебни бележки и др.;
 • попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • администриране и поддържане на трудови досиета в офис на Агенцията;
 • координиране и изготвяне на месечни работни графици;
 • консултации и анализи във връзка с ТРЗ;
 • събиране на документи от офис или обект на клиента;
 • изготвяне на отчети към ръководството на компанията;
 • сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и НАП.

Свали документация

Запитване за оферта ТРЗ