• Агенция за подбор на кадри „Хермес“ е създадена към Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“ и работят в партньорство.
  • Образователен бизнес център “Хермес” е създаден през 2003 г и е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на обучение,   за придобиване на квалификация и преквалификация по професиите:  икономист, финансист, сътрудник маркетингови дейности, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа и агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици, обучения за подобряване на трудовото представяне на служителите.

Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският  екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и изобретателност в обучаващите се, чрез активно участие в дискусии и учебни практики.

Предлага се присъствена и онлайн  форма на обучение, чрез виртуална класна стая, също така и валидиране на компетенции. Дневните,   вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база. Приключва с тест или с полагане на държавен изпит – теория и практика и издаване на свидетелство за придобита квалификация или удостоверение за обучение по част от професията. Документите са по образец на МОН и са признати в страните от ЕС. Курсовете са подходящи за хора без професия, за хора  с желание и мотивация да придобият нова професия. Предлага се и  поддържащо обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии на актуални теми.

Основната цел е да се представи на обучаващите се баланса между теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини, чрез които да им се даде възможност да извършват правилни анализи и да вземат адекватни решения.

В Центъра могат да се посетят и обучения за:

  • придобиване на квалификация;
  • придобиване на ключови компетенции – чужди езици – английски, италиански, испански, френски, гръцки език;
  • бизнес английски език за целите на медицината, правото, маркетинга, финансите;
  • обучения за придобиване на дигитални компетентности – компютърна и интернет грамотност;
  • обучения за подобряване на личностните качества водещи до по – добро трудово представяне на работното място.

В случай, че упражнявате професия за която нямате квалификационен документ може да се възползвате от услугата валидиране на компетенции и да придобиете свидетелство за квалификация или удостоверение за обучение по част от професия.

Лица регистрирани в базата данни на Агенция за подбор на кадри „Хермес“ , ползват 10% отстъпка от таксите за курсовете. Повече информация за датите на предстоящите обучения и цените им може да намерите в Магазина за знания на Образователен бизнес център „Хермес“.