Проекти

Общата цел на проекта е да реализира комплексни дейности свързани с улесняване достъпа до заетост на уязвими групи на пазара на труда. Ще се осъществи чрез предоставяне на иновативни социални услуги, подобряване достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на безработните и неактивни лица. Конкретната цел на проекта е свързана с идентифицирането на минимум 40 лица – възрастни в риск, включително с увреждания. В резултат на индивидуална работа с тях под формата на обучения, консултации, социална, образователна и психологическа подкрепа, ще им бъдат предоставени адекватни услуги , водещи до подобряване на техния социален статус и конкурентност на пазара на труда.

Целева група: безработни и неактивни лица, включително с увреждания в риск от бедност и социално изключване, които:
– не са ангажирани с трудова дейност ,
– не успяват да се реализират на пазара на труда, поради не достатъчно ниво на образованост или поради отпадане от образование,
– липса на професионални умения и мотивация за реализация,
– регистрирани или не регистрирани в ДБТ, с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност или да се реализират на пазара на труда.

Дейност 1 – Мотивационна и психологическа подкрепа за целевите групи , според тяхната индивидуална потребност. В рамките на дейността ще бъдат организирани и проведени информационни срещи. Целта е да се информира обществеността и представители на целевата група с дейностите по проекта и възможностите за включването им.

Предоставяне на:
Индивидуално кариерно консултиране;
Участие в мотивационни тренинги;
Арт ателиета.

Дейност 2 – Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот:

Ключова компетентност 5 „Умение за учене“

Умения за работа в условията на стрес;
Ефективно управление на времето;
Управление на конфликти.
Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“

Изграждане на умения за добра комуникативност;
Толерантност и опазване на човешките отношения;
Управление на промяната;
Умения за планиране, подкрепа и изграждане на лидерски качества;
Знания за ЕС и европейските структури.
Ключова компетентност 2 „Общуване на чужд език“

Обучение по чужд език с хорариум от 300 уч часа.
Дейност 3 – Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески знания и умения.

В рамките на дейността ще се проведе обучение по предприемачество с хорариум от 120 уч. часа и следните модули:

Вие като предприемач;
Форми на търговска дейност;
Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
Финансово планиране;
Законова и нормативна уредба на малкия бизнес;
Управление на човешките ресурси в малка фирма;
Счетоводство и финансов мениджмънт на малка фирма;
Стартиране на бизнеса и развитието на фирмата във времето.
Дейност 4 – Предоставяне на индивидуални консултации за подпомагане на самостоятелна стопанска дейност.

Индивидуални консултации за желаещите да стартират самостоятелна стопанска дейност;
Разработване на бизнес план за конкретна бизнес идея.
Дейност 5 – Организиране и провеждане на информационен форум „Социално включване, заетост и развитие на уязвими групи“.

Дейностите ще бъдат осъществени от висококвалифициран екип от специалисти и преподаватели. Обученията ще приключат с полагане на тест и издаване на сертификати.

Начало на дейностите: 10 юни 2019 г Край: 08 август 2020 г

За информация и записвания: 0886 984620, info@hr-hermes.com,

Място на провеждане на занятията: София 1754, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4,

ww.eufunds.bg

На 10 януари 2007 година стартира съвместен проект на Агенция за подбор на кадри “Хермес” и Образователен бизнес център “Хермес”. Той е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”, като се финансира от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.
Целта на проекта е да предостави на 10 дълготрайно безработни лица, ощетени по редица показатели, квалификационно обучение за придобиване на знания и умения и усвояване на професията “Счетоводител”.

Курсът започва на 08 февруари 2007 година и продължи пет месеца. Постигната беше планираната ефективност след приключването му – минимум 40%, т.е. четири от успешно завършилите бенефициенти се реализираха на пазара на труда. С разработената програма на обучаемите беше поднесен оптимален баланс между теоретични познания и практически умения за усвояването на професията. Преподавателският  екип, след като запозна бенефициентите  с теоретичната основа на професията, провокира в обучаемите инициативност и изобретателност, чрез участие в дискусии, ролеви игри и практически занятия.  Организирани и проведени бяха редица мероприятия за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходящото за тях работно място.
Чрез придобиване и разширяване на  знанията и уменията, реализираният проект създаде възможност за по – добра професионална реализация и развитие на бенефициенти от най – уязвимите групи на пазара на труда. Успешното му провеждане съкрати периода на адаптация към работната среда и оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към професията, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на гр. Русе.

Приключи съвместен проект на Съюза за стопанска инициатива и Агенция за подбор на кадри «Хермес». Той е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”, като се финансира от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.
Проекта “Съвременни изисквания пред финансовата отчетност на фирмите, съобразно стандартите на ЕС” стартира на 05 февруари 2007 година и предостави на 10 дълготрайно безработни лица,  квалификационно обучение за придобиване на знания и умения  по професията “Счетоводител”. Обучението продължи пет месеца. Преподавателския екип запозна бенефициентите с теоретичната основа на професията и провокира инициативност и изобретателност, чрез провеждане на дискусии, ролеви игри и практически занятия. Организирани бяха редица мероприятия за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходящото за тях работно място.

Планираната ефективност след приключването на проекта – минимум  4 от успешно завършилите бъдещи счетоводители, да се реализират на пазара на труда е осъществена.
Проектът създаде възможност за по – добра професионална реализация и развитие на бенефициентите. Успешното му провеждане  съкрати периода на адаптация към работната среда и  оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към професията, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на гр. София и в частност община “Оборище”.

Осъществи се проект “С професионални знания и умения към самостоятелна заетост” на  Агенция за подбор на кадри «Хермес», който е част от третия цикъл на програма “Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ), като се финансира от Агенция по заетостта, по заемно споразумение със Световната банка.

В рамките на проекта бяха предоставени дейности и услуги на 15 безработни лица, регистрирани в ДБТ Велинград и 5 лица от фирми стартирали дейност през 2006 г.,  обучение за придобиване на знания и умения и усвояване на професията “Предприемач” и услуги в подкрепа на предприемачеството.

Курса е с продължителност пет месеца.  Учебната програма е с общ хорариум от 600 учебни часа и е съобразена със съвременните изисквания към професията. Чрез обучението се предостави на бенефициентите оптималния баланс между теоретични познания и практически умения за усвояването на професията. Преподавателският екип  постигна целите си и запозна бенефициентите  с теоретичната основа на професията, провокира инициативността и изобретателността им, чрез активно участие в дискусии, ролеви игри и практически казуси.

Предоставени бяха заложените дейности в рамките на проекта по организиране и провеждане на мероприятия, за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходяща за тях бизнес сфера, за реализиране на иновативни бизнес проекти. Регистрирани са две фирми.

Чрез придобиване и разширяване на  знанията и уменията на бенефициентите в сферата на предприемачеството, се създаде възможност за тяхната по – добра социално – икономическа и професионална реализация. Провеждането на проекта  съкрати периода на адаптацията им към работната среда и  оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към предприемачеството и реализирането на бизнес проекти, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на община Велинград.

Осъществи се проект “С професионални знания и умения към самостоятелна заетост” на  Агенция за подбор на кадри «Хермес», който е част от третия цикъл на програма “Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ), като се финансира от Агенция по заетостта, по заемно споразумение със Световната банка.

В рамките на проекта бяха предоставени дейности и услуги на 12 безработни лица, регистрирани в ДБТ Русе обучение за придобиване на знания и умения и усвояване на професията “Предприемач” и услуги в подкрепа на предприемачеството.

Курса е с продължителност пет месеца.  Учебната програма е с общ хорариум от 376 учебни часа и е съобразена със съвременните изисквания към професията. Чрез обучението се предостави на бенефициентите оптималния баланс между теоретични познания и практически умения за усвояването на професията. Преподавателският екип  постигна целите си и запозна бенефициентите  с теоретичната основа на професията, провокира инициативността и изобретателността им, чрез активно участие в дискусии, ролеви игри и практически казуси.

Предоставени бяха заложените дейности в рамките на проекта по организиране и провеждане на мероприятия, за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходяща за тях бизнес сфера, за реализиране на иновативни бизнес проекти. Регистриран е земеделски производител.

Чрез придобиване и разширяване на  знанията и уменията на бенефициентите в сферата на предприемачеството, се създаде възможност за тяхната по – добра социално – икономическа и професионална реализация. Провеждането на проекта  съкрати периода на адаптацията им към работната среда и  оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към предприемачеството и реализирането на бизнес проекти, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на община Русе.

Осъществи се проект “С професионални знания и умения към самостоятелна заетост” на Агенция за подбор на кадри «Хермес», който е част от третия цикъл на програма “Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ), като се финансира от Агенция по заетостта, по заемно споразумение със Световната банка.

В рамките на проекта бяха предоставени дейности и услуги на 17 безработни лица, регистрирани в ДБТ Гоце Делчев, филиал с. Сатовча и 3 лица от фирми стартирали дейност през 2006 г., обучение за придобиване на знания и умения и усвояване на професията “Предприемач” и услуги в подкрепа на предприемачеството.

Курса е с продължителност пет месеца. Учебната програма е с общ хорариум от 600 учебни часа и е съобразена със съвременните изисквания към професията. Чрез обучението се предостави на бенефициентите оптималния баланс между теоретични познания и практически умения за усвояването на професията. Преподавателският екип постигна целите си и запозна бенефициентите с теоретичната основа на професията, провокира инициативността и изобретателността им, чрез активно участие в дискусии, ролеви игри и практически казуси.

Предоставени бяха заложените дейности в рамките на проекта по организиране и провеждане на мероприятия, за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходяща за тях бизнес сфера, за реализиране на иновативни бизнес проекти.

Чрез придобиване и разширяване на знанията и уменията на бенефициентите в сферата на предприемачеството, се създаде възможност за тяхната по – добра социално – икономическа и професионална реализация. Провеждането на проекта съкрати периода на адаптацията им към работната среда и оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към предприемачеството и реализирането на бизнес проекти, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на община Сатовча.

Приключи изпълнението на проект „Нов шанс и подкрепа чрез трудова заетост” на Агенция за подбор на кадри “Хермес”, финансиран от Агенция за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика.

Целта на проекта е да предостави на хора с увреждания трайно безработни, ощетени по редица показатели като изолираност, ограничен достъп до пазара на основни услуги, ниска заетост,  подкрепа и интегриране в работна среда чрез трудова заетост, да  създаде равнопоставеност. Целевата група е съставена от  хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст регистрирани в ДБТ на територията на град София.

Основните дейности са: ремонт на стая за архив и обработка на документи и създаване на подходяща работна среда и здравословни и безопасни условия за труд  на лица с увреждания; придобиване и установяване на подходящо оборудване (мебелировка и техника) на работните места за хора с трайни увреждания с цел постигане промяна в техническите параметри и технологията на трудовия процес за ефективното и трайно наемане на хора с увреждания.

Целите на проекта са изпълнени. Разкрити са две нови работни места на длъжност “Офис сътрудник”. Подбора е извършен сред регистрирани безработни с трайни увреждания в Дирекция бюро по труда „Възраждане” – София.  Работните места са адаптирани, оборудвани с мебелировка и офис техника, съобразени с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд предназначени  за  лица  с и над 71% намалена работоспособност.

Създадена е  възможност за по – добра професионална реализация и развитие, чрез провеждане на: въвеждащо обучение на работното място, обучение за повишаване квалификацията на едно от лицата. Предоставени са комплекс от услуги по адаптиране и приобщаване, за придобиване и разширяване на  знания и умения в областта на човешките ресурси и подпомагането им  в реализацията  на пазара на труда. Съкратен е и периода на адаптация към работната среда и навлизане в професията, което ще окаже въздействие при изграждането на позитивно отношение към трудовия процес.

Агенция за подбор на кадри Хермес в качеството си на външен изпълнител по проект „Повишаване капацитета на НАПОО, за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”, организира и проведе три информационни дни и заключителна пресконференция. Водеща организация по проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение.

Събитията са в рамките на дейност “Информираност: провеждане на информационна кампания за популяризиране на възможностите на предоставяне на електронни административни услуги и облекчени административни процедури” по  проект „Повишаване капацитета на НАПОО, за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и договор № А- 09-31-92С/12.06.2009 г.

Целта е да бъдат информирани и запознати ползватели на услугите на НАПОО с постигнатите резултати по проекта в частта, подобряване работата на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни административни услуги и обслужването на регулаторни режими, свързани с административното обслужване, осигурявано от Агенцията.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПървото събитие се проведе в София, бул “Дондуков” 9 , конферентен център “Венус” на 28.09.2010 г . Присъстваха 64 представители на центрове за професионално обучение от София и южна България и гости – представители на държавни организации, имащи отношение към професионалното образование и обучение.

Информационния ден беше открит с приветствие към участниците от г-н Деян Пушкаров – председател на НАПОО. Участниците бяха запознати с целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта от инж Мария Каменова – ръководител на проекта и главен секретар на НАПОО.

Беше направена  онлайн демонстрация и представяне на надградената информационна система на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа на електронни административни услуги и обслужване на регулаторните режими. Програмния продукт е разработен от консорциум \”Админсофт – Призма 66\”.  В дикусията участниците изказаха мнения и предложения относно фукционалността на продукта, както и включването на нови възможности към него на по – късен етап с цел облекчаване работата в центровете за професионално обучение при организирането на курсовете и създаването на единен регистър за предлаганите обучения.

Участниците бяха запознати и с възможностите за подаването на годишните отчети за дейността на центровете за професионално обучение чрез информационната система. Експерт от екипа за организация и управление на проекта и началник отдел \”Лицензиране\” на НАПОО – г-жа Антоанета Кацарова отговори на въпроси поставени от участниците в информационния ден.

170Събитие с идентична програма  се проведоха в Стара Загора, ул “Армейска” 7 , Българо – германски център  за професионално обучение на 11.10.2010 г . Присъстваха 53 представители на центрове за професионално обучение от Стара Загора и източна България и гости – представители на държавни организации от района, имащи отношение към професионалното образование и обучение. Също и в Плевен, бул “Александър Стамболийски” 16 , Българо – германски център  за професионално обучение на 18.10.2010 г . Присъстваха 55 представители на центрове  за  професионално обучение от Плевен, Варна, северна, западна България и гости – представители на държавни организации от района, имащи отношение към професионалното образование и обучение.

172Заключителна пресконференция по проекта бе проведена на 11.11.2010 г  в София, бул “Дондуков” 9 , Конферентен център Венус . Приветствие към участниците бе изнесено от г-н Деян Пушкаров – председател на НАПОО. Присъстваха 48 представители на експертни комисии и външни оценители на НАПОО, членове на експертни комисии от МТСП, АЗ, МОНМ и други министерства, браншови камари, членове на управителния съвет на НАПОО, представители на медии.