Един от основните проблеми във всеки работен екип е мотивацията за работа. Всеки член на екипа е индивидуална личност, носеща своите особености на характера, които по един или друг начин влияе на работния процес. От моментното настроение на всеки служител зависи и общуването му с колегите. Когато процесите на общуване са нарушени, се стига до понижаване на мотивацията за работа, влошаване на климата в екипа, а от там и не постигане на поставените цели и невъзможност за реализация на фирмената стратегия.
Целта на услугата е да се постигне чрез общуване и взаимодействие между хората в екипа, подобряване на трудовото им представяне, обединяване и постигане на поставените цели и резултати във фирмената стратегия.
Чрез създаването и реализирането на програма за развитие на екипа Ви ще избегнете изброените по – горе негативи. В програмата са включени съвременни методи за управление на човешките ресурси, прилагането на които водят до:

 • оценка и анализ на наетия персонал;
 • анализ и препоръки за подобряване организационните системи и комуникация;
 • изследване и подобряване на организационния климат;
 • подобряване и повишаване ефективността и продуктивността на работата;
 • повишаване на управленските и организационни качества на мениджърите.
Прилагането на програма за развитие на екипа може да бъде обвързана с възнаграждението на служителите на база постигнати резултати.
Програмата се реализира чрез провеждане на атестация на наетия персонал от гледна точка на притежавана квалификация, съобразно изискванията на длъжностната характеристика към момента и съобразно развитието на длъжността в бъдеще. Атестация от гледна точка на психологията – провеждане на професионална психо диагностика, обвързана с трудовата характеристика на съответния служител.
Атестирането е процедура и възможност за проверка и оценка на професионалните и психологически качества необходими на всеки служител, за изпълнение на определените му в длъжностната характеристика задължения. Оценката на персонала дава възможност ръководството на компанията да получи адекватна информация за професионалната подготовка и квалификацията на служителите, както и препоръки за нейното подобряване – обучения за придобиване на квалификация, за повишаване на квалификация, за преквалификация. Обучения за придобиване на ключови компетентности. Провеждане на тренинги водещи до сплотяване, опознаване и създаване на екипност, повишаване на мотивацията.
Основни етапи на атестирането:
1. Преглед на длъжностна характеристика на служителя:

 • работно място;
 • дейности и функции;
 • професионални взаимодействия;
 • отговорности и пълномощия.

2. Психо – професионален портрет на служителя:

 • професионални умения, квалификация и образование;
 • психологически характеристики;
 • морал;
 • работоспособност.

3. Измерване удовлетвореността от работата на служителите:

 • интервюта;
 • психологически тестове.

4. Определяне на необходимите лични качества и професионални умения за работната позиция:

 • изисквания по длъжностната характеристика;
 • сравнителен анализ с лицата заемащи длъжността.

5. Оценка на професионалната психо диагностика:

 • обобщаване на получената информация;
 • интерпретация на данните.

6. Препоръки за подобряване ефективността на работата.

Свали документация

Запитване за оферта за програма за развитие на екип