Подборът на персонал чрез ”адекватна” процедура е централна дейност във всяка организация и придобива все по – голяма значимост за нейното развитие. Работодателите търсят по – гъвкави сътрудници, притежаващи умения които да отговарят на променящите се условия на труд и способстващи за достигането на целите на компанията.
Главната ни цел е разработване и прилагане на ефективни процедури за подбор на кадри, чрез които да привлечем кандидати, съвместяващи в себе си качествата на ценни специалисти. Това предполага създаването на процедура с която да осигурим на конкретния работодател, необходимите служители, които да донесат на фирмата най – голяма полза и реализация на фирмената стратегия. Също така да създадем ефективни процедури за развитие на потенциала на наетия персонал, чрез създаването на програма за развитие на екипа.
Уважаеми работодатели,
За да Ви предложим подходящия служител използваме разнообразие от методи при подбора на кандидати и преминаваме през няколко етапа:

1. Набор по документи

 • автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • препоръки / при наличие на такива/;
 • копия от документи, удостоверяващи придобита степен на образование, квалификация, езикови и шофьорски курсове.

2. Анализ на документи:

 • анализ на биографичните данни;
 • анализ на мотивационните нагласи за работа;
 • формиране на оценка за психична професионална пригодност на кандидата;
 • изготвяне на списък на участниците за интервю.

3. Интервю със специалист “Човешки ресурси”

 • оценяване качествата на кандидата;
 • проследяване на професионалното му развитие;
 • представяне на подходящите кандидати.
 • Психологически характеристики – тестиране /измерване на мотивацията за работа и съпоставяне на различни качества и умения/:
 • тест за интелигентност;
 • тест за оценка на личностни качества;
 • тест, съобразен с професионалните изисквания на професията;
 • тест за оценка на мотивацията за работа;
 • изграждане на профил на личността;
 • съставяне на списък с одобрени кандидати.

4. Психологически характеристики – тестиране /измерване на мотивацията за работа и съпоставяне на различни качества и умения/:

 • тест за интелигентност;
 • тест за оценка на личностни качества;
 • тест, съобразен с професионалните изисквания на професията;
 • тест за оценка на мотивацията за работа;
 • изграждане на профил на личността;
 • съставяне на списък с одобрени кандидати.

5. Интервю с представител на организацията, обявила свободната позиция.
Заключителен етап в който работодателя избира най – подходящия кандидат. Интервюто се провежда съвместно с представител на работодателя и консултанти от Агенция за подбор на кадри “Хермес”, за да ви консултират и подпомогнат при избора.

Свали документация

Запитване за оферта за подбор на кадри