ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018 ЕООД

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018ЕООД  и предоставяните чрез тях услуги  уреждат отношенията между АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018 ЕООД  (наричано за краткост Агенция) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018 ЕООД   и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018 ЕООД  е страницата www.hr-hermes.com

Чл.2.  Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

1./ Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Агенцията, чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

2./ Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Агенцията  без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Агенцията  и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Агенцията да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Агенцията изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено е нарушаването на авторски и  сродни   на  www.hr-hermes.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на интернет страница на Агенцията, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на интернет страница на Агенцията, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната интернет страница на Агенцията, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Агенцията  се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10.Агенцията си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Агенцията не отговаря пред Потребителя за:

1./ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез интернет страница на Агенцията  и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

2./ неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

3./ претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функционалността на интернет страницата;

Чл.12. Агенцията не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функционалността, предоставяни на интернет страница на Агенцията.

Чл.13. Агенцията обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

 

Чл.14. Агенцията си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При не постигане на съгласие за всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.